آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای و نقطه گریز

آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای و نقطه گریز

 روش تعيين نقطه گريز در پرسپكتيو يك نقطه اي

همان طور كه گفته شد در پرسپكتيو يك نقطه اي يك دسته خط موازي وجود دارد كه در تصوير از حالت توازي خارج شده و در يك نقطه به نام نقطه گريز كه روي خط افق قرار دارد به هم م يرسند. براي تعيين اين نقطه پس از رسم دياگرام ترسيم در صفحه پلان (افقيه) عمودي بر خط (SP) پرسپكتيو، كافي است از نقطه ايست ناظر نمايش VP افق در صفحه جبهيه فرود آيد. پاي اين عمود نقطه گريز خواهد بود و با داده مي شود.

تعيين محل يك نقطه در پرسپكتيو

در صفحه پلان مفروض است براي به دست آوردن محل آن A نقطه اي مانند ۱ به طريق زير عمل مي شود: -۲- درصفحه تصوير و پرسپكتيو با توجه به شكل ۴ عمودي بر صفحه تصوير فرود آمده و امتداد مي يابد تا خط زمين را در A 1. از نقطه قطع كند. A نقطه اي مانند ۱ تعيين (VP) عمودي بر خط افق فرود م يآيد تا نقطه گريز (SP) 2. از نقطه ايست ناظر گردد.

A وصل شود، پاره خط حاصل مكان هندسي نقطه A به ۱ VP 3. چنانچه از جايي روي اين پاره خط قرار دارد. A پرسپكتيو خواهد بود. يعني تصوير A وصل شود صفحه تصوير در نقطه اي مانند ۲ A به ( SP ) 4. اگر از نقطه ايست ناظر قطع مي گردد. A´ را در نقطه اي مانند A1.VP عمودي بر خط زمين فرود مي آيد تا پاره خط A 5. از ۲ از ديد ناظر مورد نظر در اين ترسيم خواهد A تصوير پرسپكتيوي نقطه A´ . قطع كند بود.

روش ترسيم خطوط عمود بر صفحه تصوير

كه عمود بر صفحه تصوير هستند با توجه به CD و AB براي رسم پرسپكتيو خطوط به ترتيب زيرعمل مي شود:

امتداد مي يابند تا صفحه تصوير را قطع كنند و بر خط زمين CD و AB 1. پاره خط هاي به ترتيب در نقاط ۱ و ۲ عمود شوند. روي خط افق تعيين مي شود. (VP) 2. نقطه گريز وصل شود، دو پاره خط حاصل امتداد هايي هستند كه VP 3. چنانچه از نقاط ۱ و ۲ به در پرسپكتيو يك نقطه اي روي آنها قرار دارند. CD و AB تصاوير پاره خط هاي وصل مي شود تا صفحه تصوير به ترتيب D و C ، B ، A به نقاط (SP) 4. از نقطه ديد قطع شود. D و ۱ C1 ،B1 ، A در نقاط ۱ ۵٫ از نقاط حاصل روي صفحه تصوير عمودهايي اخراج م يگردد تا امتدادهاي به D΄ و C΄ ۱) و .VP روي ) B΄ و A΄ دست آمده در ( ۳) را در نقاط به ترتيب تصاوير C´ D΄ و A´B΄ ۲) قطع كنند. پاره خط هاي .VP (روي هستند. براي تجسم بهتر موضوع مراحل فوق را روي CD و AB پرسپكتيوي  دنبال كنيد:

آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای و نقطه گریز

تأثير تغيير ارتفاع ديد بر تصوير

ارتفاع ديد كه ارتفاع چشم ناظر از سطح زمين است تعيين كننده فاصله خط زمين و خط افق در تصوير مي باشد.

چنانچه ناظري از نقطه اي معين به جسمي ثابت در صفحه تصوير نگاه كند در صورت تغيير ارتفاع با حفظ ويژگي هاي فوق فرم و اندازه تصوير نيز دچار تغيير مي شود به نحوي كه ارتفاع ممكن است آنقدر زياد شود كه جسم از بالا ديده شود و سطح فوقاني آن بزرگ و بزرگتر شود و يا اينكه آنقدر كاهش يابد كه سطح فوقاني كوچك و كوچكتر شده و حتي به كلي از حوزه ديد ناظر خارج شود. اين ارتفاع م يتواند آنقدر كم شود كه سطح تحتاني ( يا قاعده ) نيز ديده شود. ( در صورت قرارگيري جسم در ارتفاع ). ۳ واحد را كه در ارتفاع سه واحدي *۳* ۱ مكعب مستطيلي به ابعاد ۵ -۱۲- شكل ۴ سطح زمين به صورت معلق نگه داشته شده است از ديد ناظري با ارتفا عهاي مختلف به تصوير كشيده است.

نظر دهید
میانگین نظرات

41 دیدگاه برای “آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای و نقطه گریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ
Call Now Button