آموزش تصاویر ایزومتریک(هندسه مناظر و مرایا)

آموزش تصاویر ایزومتریک(هندسه مناظر و مرایا)

آموزش تصاویر ایزومتریک(هندسه مناظر و مرایا) تصوير ايزومتريك تصويري است كه در آن مقياس روي سه محور مختصات با هم برابرباشد لازم به يادآوري است كه چنانچه مقياس مربوط به هر محور را نسبت به اندازهp=0/ واقعي اضلاع جسم با استفاده از قوانين هندسي محاسبه كنيم به عدد ۸۱۶۶به عنوان ضريب كاهش خواهيم رسيد ولي از آنجا كه اين ضريب كاهشي در مقياس،روي هر سه محور يكسان عمل كند لذا مي توان مقياس را روي همه محورها برابر يكدر اين صورت تصوير حاصل مقداري از تصوير واقعي ( p=q=r = در نظر گرفت ( ۱بزرگترخواهد شد.

۱-۱- شكل ۲ در ترسيم هاي ايزومتريك زاويه يا لها با محورهاي مختصات غالباً برابر ° ۳۰ فرض و ضرايب فوق نيز با توجه به تأثير اين زاويه تعيين شده اند. α=β = مي شود ° ۳۰ در ترسيمات ايزومتريك زواياي سه محور با يكديگر مساوي و هركدام برابر ۱۲۰ درجه هر كدام با خط افق زاويه ۳۰ درجه مي سازند و Y و X مي باشند يعني محورهاي عمود بر خط افق است. OZ محور ۲ روش ترسيم تصاوير ايزومتريك ۱ مكعبي با اضلاع به اندازه واحد ” ۱″ به نحوي كه سه يال كنج آن -۲ – در شكل ۲ باصفحه تصوير زاويه هاي مساوي بسازند در نظر گرفته شده است در اين حالت قطر

مكعب مذكور عمود بر صفحه تصوير خواهد بود و اضلاع عمود بر هم در تصوير حاصل با و T زاويه ° ۱۲۰ نشان داده مي شوند. لذا ترسيم چنين پرسپكتيوي با كمك خط كش گونياي ° ۳۰ به سهولت امكان پذير خواهد بود.

۱-۲- شكل ۲ ۳ روش ترسيم تصاوير ايزومتريك اجسام غيرساده -۲ براي ترسيم اجسام غير ساده با ادامه دادن يال ها و خطوط ناقص جسم مي توان آن را به جسمي ساده تبديل نمود و پس از ترسيم ايزومتريك آن قسمت موردنظر را از آن مجزا كرد و يا با كمك افزايش خطوط عمود به عنوان ارتفاع، ايزومتريك شكل مورد نظر را به دست آورد. بعنوان مثال براي رسم ايزومتريك يك هرم به دو روش مي توان عمل كرد: ۱٫ پس از رسم ايزومتريك مكعب مستطيل محيط بر هرم، از محل تقاطع قطار مستطيل فوقاني به رئوس مستطيل تحتاني وصل شود.

۱-۳- شكل ۲

۲٫ ايزومتريك قاعده هرم رسم شود، محل تقاطع اقطار آن به اندازه موردنظر ارتفاع داده تا رأس هرم به دست آيد. پس از وصل اين نقطه به رئوس قاعده ايزومتريك هرم مورد نظر به دست مي آيد. توجه به اين نكته ضروري است كه يال هاي عمود بر زمين در واقعيت، در تصوير نيز بر خط زمين عمود خواهند بود. ۴ روش ترسيم دايره در ايزومتريك -۲ به طوركلي در تصاوير ايزومتريك دايره به صورت بيضي نشان داده مي شود و براي پيد اكردن مراكز لازم براي ترسيم آن به شكل زير بايد عمل شود: ۱ مربعي كه بر دايره محيط است ترسيم مي شود. -۴ – ۱٫ با توجه به شكل ۲ ۲٫ از دوكنج مربع موردنظر كه در تصوير داراي زاوي ههاي ° ۱۲۰ هستند به وسط اضلاع و HG به وسط اضلاع F از ،EFGH مقابل آنها وصل مي شود. به عنوان مثال در مربع وصل مي شود . EF و FG به وسط اضلاع H و همچنين از EH كه به همراه

(R و T) 3. از محل برخورد اين خطوط با يكديگر دو نقطه به دست مي آيد چهار مركز دواير درهر يك از وجوه مكعب در H و F دو كنج تعيين شده در ( ۲) يعني روش ايزومتريك هستند. حال با داشتن شعا عها و مراكز دايره . (R و ۱ R 4. شعاع ها نيز در شكل مشخص شد هاند ( ۲ مورد نظر در هر يك از وجوه مكعب در روش ايزومتريك به سادگي ترسيم مي شود.

۱-۴- شكل ۲ مشاهده مي شود كه براي ترسيم دايره در هر يك از وجوه مكعب در روش ايزومتريك لازم است چهار بار از پرگار استفاده شود با چهار مركز و شعاع مشخص، به همين دليل اين روش رسم دايره را روش رسم چهار پرگاري دايره در ايزومتريك نيز م يگويند. رسم دايره در ايزومتريك به روش هايي ديگري نيز انجام م يشود كه در اينجا از ذكر آنها خودداري شده است .

نظر دهید
میانگین نظرات

47 دیدگاه برای “آموزش تصاویر ایزومتریک(هندسه مناظر و مرایا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ