پروژه درس مرمت حفاظت و کاهش آسيب سوانح طبيعی در بناهای خشتی

تومان30,000

پروژه درس مرمت حفاظت و کاهش آسيب سوانح طبيعی در بناهای خشتی

پروژه درس مرمت حفاظت و کاهش آسيب سوانح طبيعی در بناهای خشتی

بخش اول : مقدمه ای بر پروژه

4 ……………………………………………………. مفدمه
5 ………………. موسسات و افراد شرکت کننده
6 ……………………………………………… پلان خانه
7 ………………………………….. آسيب های اصلی
8 …………………… سرفصل کارهای انجام شده
9 ……………………………………………. برنامه کار

بخش دوم : تشريح فعاليت ها

10 …………………………………………………… ايمنی
11 ……………………………………….. انتخاب خاک
12 ………………………………. آماده سازی کاهگل
13 ……………………….کنترل شيب بندی دفع آب
17 …………………. مرمت پای ديوار آسيب ديده
19 ………………… اجرا يا بازسازی مجدد حمام
21 …………………………………… بررسی ترک ها
22 …………………….. دوختن ترک های کوچک
23 …………………….. تعمير ترک ها ی بزرگ
25 ……………………………… بازسازی يک بخش
27 ………………………………………….. تقويت طاق
29 …………………………………. بهبود سطح سقف
30 ………………………… مرمت سقف آسيب ديده
32 ……………………….. تعمير ونگهداری بادگير
34 …………………………………………… کف سازی
37 ………………………………………… اندود کاهگل
38 ……………………………………………… اندود گچ

 

پروژه درس مرمت حفاظت و کاهش آسيب سوانح طبيعی در بناهای خشتی

تومان30,000

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ