دانلود پاورپوینت تحلیل سایت منطقه ۲ خیابان دادمان

تومان38,000

فهرست مطالب
جغرافیای استان تهران
بلوك دياگرام ژئومورفولوژي محدوده تهران
آب و هوا
ویژگی های منطقه 2 تهران
سیمای تاریخی
بافتهای تاریخی و با ارزش تهران
ویژگی های کالبدی فرهنگی اهالی منطقه 2
کیفیت زندگی در تهران
ویژگی های اقتصادی منطقه
سازان فضایی مرکز تجاری، اداریcbd
پتانسیل های اقتصادی
سازمان فضایی مراکز کار و فعالیت در تهران
گونه شناسی
بافت شهری
عناصر کالبدی
خدمات تفریحی و فضاهای سبز
محل قرارگیری سایت در ناحیه 8منطقه 2تهران
بررسی دسترسی ها
بررسی همجواری ها
شیب زمین
نور در سایت
بررسی مشخصات اقلیم

دانلود پاورپوینت تحلیل سایت منطقه ۲ خیابان دادمان

تومان38,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ