دانلود پروژه معماری طرح تفصیلی و تحلیل منطقه ۱۲ به صورت پاورپوینت و ورد

تومان20,000

نتايج مطالعات و تحلي لها
9 1. تحولات گذشته، حال و ويژگي هاي منطقه
1. ويژگي هاي كاركردي
2. ويژگي هاي جمعيتي  اجتماعي
3. ويژگي هاي اقتصادي
4. ويژگي هاي زيرساختي (شبكه هاي حركت و تأسيسات شهري)
5. ويژگي هاي كالبدي  فضايي
6. ويژگي هاي زيست محيطي
7. ويژگي هاي مديريت شهري
2. خلاصه مسائل و مشكلات مبرم و توان سنجي
3. چشم انداز آينده منطقه
1. رويكرد
2. تصوير عمومي (چشم انداز آرماني)
3. تصاوير موضوعي
4. هدف ها و راهبردهاي توسعه آينده منطقه
1. هدف هاي كلان توسعه
2. راهبردها
طرح راهبردي هدايت و كنترل تحولات منطقه
1. سناريوهاي سه گانه
1. گزينه اول : توسعه براساس روندها و گرايش هاي گذشته و موجود
2. گزينه دوم : توسعه منطقه با اتكا به توان ها و فرصت هاي بالقوه
3. گزينه مطلوب : توسعه منطقه براساس ظرفيت ها و توان ها براي دستيابي به آينده آرماني
2. پهنه بندي عمومي كاربري زمين
3. حدود و تقسيمات داخلي منطقه
1. معيارهاي تعيين محدوده
74 2. پيشنهاد اصلاح محدوده منطقه
3. تقسيمات داخلي
4. اصلاح شبكه و نظام حركت
1. ويژگي هاي وضعيت موجود
2. مباني و معيارهاي اصلاح نظام حركت
5. برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي توسعه منطقه
1. طرح هاي ويژه همپيوند
2. طرح هاي موضعي محدوده حصار ناصري
3. طرح هاي ساماندهي بافت فرسوده و بحراني محله هاي مسكوني
4. برنامه ها و طرح هاي موضوعي

 

دانلود پروژه معماری طرح تفصیلی و تحلیل منطقه ۱۲ به صورت پاورپوینت و ورد

تومان20,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ