بررسی سیر اندیشه و تحول معماری دوره پهلوی

تومان20,000

با توجه به آنچه در روند معماری معاصر امروز (حال چه تحول چه انحطاط) شکل گرفته بر آن شدیم که در مورد معماری عصر حاضر تحقیقاتی انجام دهیم . در راستا این تحقیق، موثر ترین دوره در معماری معاصر ایران را دربین سال های 1302-1357(دوره پهلوی)  پیدا کرده ایم.

بررسی سیر اندیشه و تحول معماری دوره پهلوی

تومان20,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ